Jako náklady na výzkum a vývoj lze uplatnit:

• přímé náklady (mzdové náklady vývojových pracovníků spolu s náklady na jejich sociální a zdravotní pojištění, spotřeba materiálu),
• daňové odpisy movitého majetku používaného pro účely výzkumu a vývoje,
• ostatní provozní náklady přímo související s výzkumem a vývojem (telekomunikační poplatky, elektřina, teplo, plyn, voda, knihy, časopisy),
• cestovní náhrady vynaložené v přímé souvislosti s řešením vývojových úkonů.


 

U projektů posuzujeme a vymezujeme činnosti výzkumu a vývoje v kontextu daňových úlev, což představuje:

• součinnost při vymezení projektů výzkumu a vývoje, jejich vyhlášení, dokumentace a hodnocení v rozsahu požadovaném finančním úřadem,
• řízení přípravy a zpracování žádosti finančnímu úřadu o závazné posouzení skutečnosti, zda se jedná o náklady, uplatnitelné jako odčitatelná položka nákladů projektů výzkumu a vývoje za daný rok,
• ověření nákladů výzkumu a vývoje daných roků, poradenství a součinnost při případných úpravách,
• zpracování metodického postupu dokumentace projektů výzkumu a vývoje a nákladů, uplatňovaných jako odčitatelné položky, dle požadavků zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů od roku 2018,
• přípravu vzorů hodnotících zpráv, technické zprávy a dobrozdání autority,
• přípravu a zpracování směrnice aktivace včetně výpočtů a výpočetního programu v Excelu,
• přípravu a zpracování směrnice k práci s prototypy a výrobky, vzniklými při realizaci projektů výzkumu a vývoje,
• proškolení příslušných pracovníků,
• zpracování znaleckého posudku k ověření odčitatelné položky nákladů k žádosti finančnímu úřadu o vydání závazného posouzení vynaložených nákladů při realizaci projektů výzkumu a vývoje v daných účetních obdobích,
• zpracování žádosti finančnímu úřadu o vydání rozhodnutí o závazném posouzení vynaložených nákladů při realizaci projektů výzkumu a vývoje v daných účetních obdobích,
• řešení problematiky s finančním úřadem, případně podle potřeby i s finančním ředitelstvím,
• další součinnost, vyplynulé z průběhu práce.


 

Mezi naše klienty se řadí společnosti z oboru:

• tvorby a vývoje softwaru,
• sklářský a keramický průmysl,
• strojírenství,
• stavebnictví,
• farmacie.

Daňové poradenství

Společnost Fidia Znalecká a.s. přináší řadu opatření, které mohou klientům pomoci realizovat daňové úspory či snížit daňová rizika transakcí.


 

Poskytujeme poradenství především v následujících oblastech:

• uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoj,
• zpracování žádosti o závazné posouzení.


Odčitatelná položka na výzkum a vývoj

V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů může poplatník uplatnit odpočet od základu daně z příjmů ve výši 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Oprávněné náklady na výzkum a vývoj lze uplatnit v rámci odčitatelné položky v příslušném roce, lze však vypracovat dodatečná daňová přiznání za minulé roky.

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj umožňuje dosáhnout úspor nákladů hned dvakrát - nejprve jako náklad na dosažení příjmů; podruhé jako odpočet nákladů na výzkum a vývoj.